web3.nutc.edu.tw


  1. 本校教師若因教學需要,請將授課名單電子檔 (word, excel, txt, ...) e-mail 至網路組 (cc33@nutc.edu.tw, 校內分機: 5517),即可開立學生帳號.
     

  2. 學生帳號的規則如下:

  3. 如何製作網頁
     

  4. 本校 web3.nutc.edu.tw Unix 主機, 請注意下列事項:

  5. Quota Report (磁碟使用量報告)網路組 (cc33@nutc.edu.tw)